Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Izbirni postopek bo potekal preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprt od 15. 4. do 26. 4. 2024. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent.

V pomoč pri odločitvi za izbirni predmet smo vam pripravili predstavitve izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025. Razporejeni so v dva sklopa, in sicer družboslovni in naravoslovni sklop. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov.
Izvajali bomo le tiste, za katere se bo odločilo zadostno število učencev.
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen.
Pouku izbirnega predmeta je namenjena ena ura na teden, razen izbirnega predmeta drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko potekajo izjemoma tudi strnjeno zunaj rednega urnika (ogledi, izleti …). Izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo.

Učenec obvezno izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Vsako leto učenec zamenja izbirni predmet, le če izbere jezik, ga obiskuje vsa tri leta (pouk jezikov potekal po triletnem programu). Vsak enoletni predmet lahko obiskuje samo enkrat. To pomeni, da ne more dvakrat obiskovati istega izbirnega predmeta.

Učenec ima možnost izbire:

- odloči se za dve uri tedensko – izbere lahko dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik);
- v soglasju s starši se odloči za tri ure tedensko – izbire 3 predmete, ki so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

V primeru, da učenec izbere tri ure obveznega izbirnega predmeta, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.
Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku in da izberejo tiste predmete, ki jih veselijo in se bodo v njih izkazali. Učenec se bo namreč v septembru, če bo želel zamenjati izbirni predmet, lahko vključil le v še proste skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.

IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2024/25