Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

                                                                                                                                        

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe Network Fundation), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Vrednote Evropske mreže zdravih šol

Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.

Stabilnost: zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.

Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.

Opolnomočanje in akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence/dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.

Demokracija: Zdrave šole ozaveščajo enakovredno tako o demokratičnih vrednotah in pravicah kot prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja.

JAKČEVA ZDRAVA ŠOLA

Spodbujali bomo zdrav način življenja učencev in učiteljev (pozitiven odnos do gibanja, ohranjanja zdrave telesne kondicije oz. zdravega življenjskega sloga).

Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteženo prehrano ter razvijali primeren odnos do hrane. Veliko pozornosti bomo namenili kulturi prehranjevanja in okolju v katerem se učenci prehranjujejo.

Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev, in sicer na način, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v šoli.

Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih odnosov, sprejemali drugačnost, in spodbujali medsebojno spoštovanje. pripravili bomo različne akcije s katerimi bomo učence, starše, učitelje in vse zaposlene na šoli seznanili s strategijami preprečevanja nasilja.

Skrbeli bomo za urejen videz notranjosti šole in urejenost okolice šole.

Skrbeli za povezanost učencev z naravo in urejali šolski vrt.

Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole jasni  učiteljem, učencem in staršem.

Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

Ozaveščali bomo o pomembnosti zmanjševanja in ločevanja odpadkov. Vzpostavili bomo skupino učencev, ki bo spremljala in nadzorovala ločevanje odpadkov pri malici, odnos do hrane in sošolcev.

Sodelovali bomo s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo. Posebno pozornost bomo namenili zdravim in čistim zobem.

Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

Učence, učitelje ter ostale zaposlene na šoli bomo poskušali spomniti oz. spodbuditi, kako lahko ravnajo v vsakdanjiku, da se bodo lažje spopadali z novo realnostjo, ki nam jo je prinesla epidemija COVID -19, s pogovorom, obvestili in zgledom.

Vse zastavljene cilje in dejavnosti bomo izvedli v obsegu, katerega bodo dovoljevale epidemiološke razmere.

Šolsko leto 2020/2021

Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo se trudili, da smo pri svojem delu upoštevali merila zdrave šole (podpiranje pozitivne samopodobe učencev, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, izboljšava šolskega okolja, skrb za dobro povezavo med domom in šolo, sodelovanje z zdravstveno in zobozdravstveno službo, več gibanja, urejanje šolske okolice, …).

Učenci 1. in 2. triletja so bili vključeni v  akcijo Skrb za čiste zobke.

Učencem in učenkam smo v času pouka v šoli zagotavljali vsakodnevno sveže sadje in zelenjavo. V okviru sheme šolske sadja pa sezonsko sveže sadje in zelenjava. Učence smo spodbujali k pitju vode in uživanju polnovrednih živil ter rib in ribjih izdelkov. Učencem je bilo ponujeno lokalno mleko in mlečni izdelki.

V okviru projekta Več gibanja so učitelji športa v času pouka na daljavo učencem razredne in predmetne stopnje pripravili sklope različnih dejavnosti s pomočjo katerih so učenci zbirali točke. Vaje so bile objavljene v spletni učilnici (100-tka). Učitelji so imeli v času pouka na daljavo možnost obiskovanje spletne vadbe joge.

V času pouka v šoli so bili izvedeni športni dnevi v naravi.

Projekt Simbioza giba, katerega namen je medgeneracijsko povezovanje in druženje s pomočjo športa je bil zaradi epidemioloških razmer izveden brez druženja. Pri pouku in podaljšanem bivanju smo se odzvali gibalnim izzivom, ki smo jih prejeli s strani organizatorja projekta.

Učenci so v okviru vzgoje in izobraževanja v digitalnem svetu spoznali bonton obnašanja v spletnem okolju. Učenci razredne stopnje so bonton prejeli v oblik piktograma. Učenci predmetne stopnje pa v obliki pisnih navodil.

Na podružnični šoli Hrušica se je  v času pouka v šoli izvajal projekt Peš bus. Učenci, starši in učiteljice so se z veseljem ne glede na vreme odpravili na začrtano pot do šole. Peš bus je “vozil” v petkih.

Čas, ko so bili učenci v šoli so v mehurčkih skupaj z učitelji (na centralni in podružnični šoli) urejali šolski vrtiček. Sadili so različna zelišča in začimbnice. Šolski vrt je prispeval k vzgojno – izobraževalnem procesu, saj je ponuja precej možnosti za izkustveno učenje sobivanja z naravo.

Tretji petek v novembru smo Slovenski tradicionalni zajtrk izvedli na daljavo. Učenci so zajtrk pripravili doma. Slike, misli in utrinke smo objavili na spletni strani šole.

V času epidemije COVID -19 so učenci preko učiteljev prejeli informacije o pomembnosti zdravega prehranjevanja in gibanja tudi v času izrednih razmer.

 

Vsebinska rdeča nit v programu slovenske mreže zdravih šol v šol. letu 2021/2022 se glasi:

“Mi vsi za lepši (boljši) jutri.”

 

Povezave do publikacij:

“Slovenija gre v šolo”

https://www.nijz.si/sl/slovenija-gre-v-solo-2021

“Zdravje v Sloveniji”

https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravje-v-sloveniji-0

“Svetovni dan preprečevanja samomora”

https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-preprecevanja-samomora-v-letu-2020-blag-upad-stevila-samomorov

https://youtu.be/-OTEhBLS_So

Prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja “Nisi okej? Povej Naprej.
 

https://nisiokejpovejnaprej.si/

Psihična odpornost v vsakdanjem življenju – izvedba tehnike Prizemljitve

Ob svetovnem dnevu spanja bo organizirano brezplačno strokovno srečanje Mladostniki in spanje, ki bo z oddaljenim pristopom izvedeno 23. 3. 2022. Dostop do vabila na: https://www.nijz.si/sl/strokovno-srecanje-mladostniki-in-spanje-23-marec-2022