Hitre povezave

Hišni red

HIŠNI RED

OSNOVNE ŠOLE BOŽIDARJA JAKCA

V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19

 

Ljubljana, avgust 2020

 

Dopolnilo hišnega reda OŠ Božidarja Jakca v razmerah povezanih s Covid – 19 je pripravljen na podlagi:

 • okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 in
 • dokumenta NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 z dne  8. 5. 2020,
 • okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020
 • Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5.  2020 (Priloga I tem Pravilom)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga II tem Pravilom)
 • Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8.5.2020),

V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenim modelom izobraževanja s strani MIZŠ.  V večini  bomo pouk zaradi varnostnih ukrepov izvajali v matični učilnici oddelka.

V primeru navodil NIJZ, da je potrebno pouk izvajati na daljavo bomo upoštevali vsa navodila in s pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovan program dela.

 

 1.  PRAVILA RAVNANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Šola zagotavlja, da v času epidemije COVID-19 v največji možni meri poskrbi za vzgojno-izobraževalni proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu z navodili in glede na priporočila pristojnih inštitucij.

Učenci šole, zaposleni in starši so dolžni upoštevati posebej prilagojen Hišni red OŠ Božidarja Jakca, ki velja  v razmerah povezanih s Covid – 19.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol ravnanja in gibanja. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

 

 1. PRIHOD DO ŠOLE, VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHOD IZ ŠOLE

Za prihod v šolo se učencem priporoča peš hoja, kolesarjenje za tiste učence, ki imajo kolesarski izpit in individualni prevoz s strani staršev. Učenci vozači morajo na avtobusu upoštevati priporočila, ki veljajo za avtobusni potniški promet. Uporaba maske je obvezna za vse učence.

Jutranje varstvo se začne ob 6. 25. Učenci do 7.00 v šolsko stavbo vstopajo pri drugem glavnem vhodu (pri telovadnici). Od 7.00 dalje vstopajo pri glavnem vhodu. Šolska vrata bodo od 7. 50 do 8.15 zaprta. Pouk začenjamo ob 8. 30.

Učenci 1. in 2. razreda vstopajo pri zobni ambulanti. Učenci 3. , 4. in 5. razreda vstopajo pri drugem glavnem vhodu (pri telovadnici). Izjema sta 4. b in 5. c razred, ki vstopata pri stranskem vhodu.

Učenci od 6 .– 9. razreda vstopajo skozi glavni vhod. Učitelji oddelke spremljajo po določenem razporedu do garderob. Učenci 6. in 7. razreda se na ploščadi zberejo ob 8.15, učenci 8. in 9. razreda pa ob 8. 20 (8. in 9. razred).

Ob vstopu v garderobo se upošteva 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljoV pomoč pri upoštevanju razdalje so talne označbe. Starši ne vstopajo v šolsko stavbo, izjema so starši prvošolcev ob prihodu v jutranje varstvo (v mesecu septembru).

Vrata učilnic so ob prihodu učencev odprta.

Ob vstopu v učilnico si učenec umije roke. Razkužila so nameščena pri vseh vhodih oziroma izhodih iz šole. Prav tako so na več vidnih mestih in učilnicah razobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Na vhodih in hodniku je prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi upoštevajo.

Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo in smer prometa.

 

 1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ-ja dolžni dosledno upoštevati in izvajati splošne higienske ukrepe:

 

 • higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim razkužilom za roke (razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi). Učencem 1. triade se uporaba razkužil odsvetuje;
 • higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
 • sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
 • umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin;
 • ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra (zaradi kapljičnega prenosa);
 • zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači; okna odpira in zapira samo učitelj oziroma ena oseba;
 • razkužila so dana na vhodih šole, hodnikih, učilnicah, vstopu v telovadnico. Na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.
 • Zunanji obiskovalci se pred vstopom v stavbo razkužijo roke. Vstopajo z zaščitno masko.

 

 1. JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo se izvaja od 6.25 dalje. Učenci do 7. 00 vstopajo pri drugem glavnem vhodu (pri telovadnici). Do navedene ure jutranje varstvo tudi poteka v jedilnici. Od 7.00 dalje vstopajo pri glavnem vhodu. Prvošolci v šolo do 7.50 vstopajo v spremstvu staršev (velja za mesec september).

 

 1. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 • Učenci bodo pri vstopanju in izstopanju iz šole ter v skupnih prostorih (garderoba, hodniki, toaletni prostori, jedilnica) uporabljali masko. Odgovornost staršev je, da za ustrezno masko učencev poskrbijo. V učilnici maske ne nosijo. Učenci si umijejo roke ob vstopu v učilnico pred pričetkom pouka in prav tako ob odhodu domov.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci maske uporabljajo v skupnih prostorih, ko ni zagotovljena medosebna razdalja.
 • Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske ali razkuževanja rok z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih prostorih.

 

 1. GIBANJE PO ŠOLI, UPORABA TOALETNIH PROSTOROV

Učenci se po šoli minimalno gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi in drugimi označbami ter dogovori, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Toaletni prostori v nadstropju so namenjeni izključno učencem predmetne stopnje, toaletni prostori v pritličju pa za učence razredne stopnje.

Upoštevajo se ustrezna medsebojna razdalja in navodila z nasveti za umivanje rok.

 

 1. UČILNICE in POTEK POUKA

Pouk večino časa poteka  v matičnih učilnicah. Učenci od 6.–9. razreda v druge učilnice prehajajo takrat, ko je pouk organiziran v manjših učnih skupinah. Izjemoma tudi takrat, ko se pouk organizira v specializiranih učilnicah in pri pouku športa.

V navedenih situacijah se mize učilnic pred prihodom druge skupine učencev razkužujejo, pri pouku športa v telovadnici pa se razkužujejo garderobe.

Pouk  ob sprejemljivih vremenskih razmerah lahko poteka tudi na prostem.

Pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezrači. Vrata učilnic so ob prihodu učencev odprta.

Učenci v učilnicah sedijo po ustaljenem sedežnem redu.

V učilnici so učenci iz različnih razredov ali oddelkov združeni v primeru izbirnih predmetov (obveznih in neobveznih), v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju ter pri interesnih dejavnostih. V navedenih primerih bomo upoštevali medsebojno razdaljo.

V vseh skupinah se vodi natančna evidenca otrok.

 

 1. PODALJŠANO BIVANJE, ODHODI DOMOV
 • Podaljšano bivanje se izvaja v ustaljenih skupinah, določenih pred razglasitvijo epidemije.
 • Razpored prostorov za gibanje na zunanjih površinah pripravijo učitelji OPB.
 • Igrala na otroškem igrišču so v uporabi.
 • Starši učencev 1. in 2. razreda svoje otroke ob uri določeni  s strani šole,  počakajo pri izhodu  iz zobne ambulante, in sicer po kosilu, ob 14. 15,15.00 in 15. 30.
 • Starši, ki prihajate po učence 3. razreda, počakate na otroka pri izhodu  iz zobne ambulante.  Uporabite ustrezen zvonec na vratih. S tem učitelja obvestite o svojem prihodu.
 • Učenci od 3.–5. razreda podaljšano bivanje zapuščajo pri glavnem vhodu, ob navedenih urah.
 • Učenci naj čim prej po pouku zapustijo šolsko območje in gredo domov.

 

 1. MALICA in  KOSILO (IZVEDBA PO ŽE USTALJENIH NAVODILIH, ki jih je pripravila vodja prehrane)

 

MALICA V RAZREDIH:

 • v času šolske malice učenci ne zapuščajo matičnih učilnic;
 • učilnica se pred pričetkom malice intenzivno prezrači;
 • malico do učilnice dostavi receptor/čistilka, (miza pred učilnico) od 1. do 3. razreda, od 4. do 9. razreda malico prinesejo dežurni učenci, po razporedu;
 • učenci in učitelj si ob upoštevanju medsebojne razdalje temeljito umijejo roke, z vodo in milom;
 • pred hranjenjem se klopi razkužijo s 70% do 80% alkoholom;
 • učenci si pripravijo pogrinjek s prtičkom za enkratno uporabo;
 • učitelj/dežurni učenec si pred razdelitvijo malice temeljito umije roke, z vodo in milom; v kolikor malico deli učitelj potrebuje zaščitno masko;
 • učitelj/dežurni učenec malico deli od klopi do klopi; v kolikor malico deli učitelj potrebuje zaščitno masko,
 • po končani malici učitelj/dežurni učenec ostanke malice postavi pred razred (1. do 3. razred). Dežurni učenci ostanke malice (4. do 9. razred) odnesejo v kuhinjo;
 • čistilka po končani malici odnese ostanke in jih ustrezno loči in odvrže v odpadke (1. do 3. razred);
 • učenci in učitelj si po končani malici, ponovno temeljito umijejo roke z milom in vodo, ob upoštevanju medsebojne razdalje;
 • klopi se ponovno razkužijo s 70% do 80% alkoholom;
 • razred se ponovno prezrači.

 

UČITELJ CELOTNI ČAS MALICE USMERJA UČENCE.

V KOLIKOR NI MOGOČE ZAGOTOVITI USTREZNE MEDSEBOJNE RAZDALJE JE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE.

 

KOSILO V JEDILNICI:

 • pred prihodom v jedilnico si učenci in učitelj temeljito umijejo roke;
 • učitelj potrebuje zaščitno masko;
 • jedilnica je pred prihodom učencev prezračena, mize, stoli in pladnji razkuženi;
 • v jedilnico prihajajo skupine učencev po razporedu;
 • potrebno je vzdrževanje medsebojne razdalje – talne označbe;
 • učitelji zaščiteni z masko svoji skupini učencev razdeli pribor, ostalim učencem pribor na krožnik naloži kuhar/kuharica;
 • kuhar/kuharica, zaščiten/a z masko učencu na pladenj naloži krožnik s hrano, skodelico z juho, solato in sadje, skodelico z vodo – učenec se dotakne le svojega pladnja;
 • po dodatno porcijo pride učenec ob upoštevanju medsebojne razdalje (nadzor vrši dežurni učitelj);
 • učenci po končanem hranjenju, po navodilu učitelja odnesejo pladenj do odlagalnega pulta;
 • učenci in učitelj si po končanem kosilu temeljito umijejo roke in zapustijo jedilnico;
 • med različnimi skupinami učencev se jedilnica prezrači, mize in stoli razkužijo.

 

UČITELJ CELOTNI ČAS KOSILA USMERJA UČENCE.

V KOLIKOR NI MOGOČE ZAGOTOVITI USTREZNE MEDSEBOJNE RAZDALJE JE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE.

 

 1. KOMUNIKACIJA S STARŠI

Starši v šolski prostor ne vstopajo. Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij opravijo po telefonu ali po drugih komunikacijskih kanalih (elektronska pošta, videoklici…), po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci.

Roditeljski sestanki se realizirajo v učilnicah, z uporabo maske in ob upoštevanju medsebojne razdalje. Možnost izvedbe je tudi na prostem.

Osebna komunikacija staršev s šolo je možna samo v izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.

Termini za skupne popoldanske govorilne ure se ohranijo. Potekale bodo po razporedu, in sicer po predhodnih dogovorih z učitelji. Vsi udeleženci upoštevajo predpisane higienske ukrepe.

 

 1. PRISOTNOST UČITELJEV V RAZREDU

Učitelj je ves čas prisoten v razredu s skupino. V primeru odsotnosti se uredi zamenjava učitelja.

 1. OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 in SOBA ZA IZOLACIJO

Če učenec zboli  (vročina, kašelj, slabo počutje), šola takoj obvesti starše.

Učitelj učenca pospremi iz razreda na hodnik, ter o tem takoj obvesti vodstvo šolo, ki poskrbi, da bo soba, ki je namenjena  izolaciji izpraznjena.

Učenec počaka starše ali skrbnike v sobi za izolacijo (soba 100).

Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo.

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je pozitiven na COVID-19, o tem obvesti ravnateljico. Ravnateljica ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo.

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.

 1. KNJIŽNICA

Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.

Pred vstopom v knjižnico si učenci in učitelji razkužijo roke in upoštevajo medsebojno razdaljo. Vsi obiskovalci šolske knjižnice morajo upoštevati higieno kašljanja in kihanja.

Med odmori in po pouku je lahko naenkrat v knjižnici omejeno število učencev in učiteljev (do največ 5 učencev).

Med poukom je v knjižnici lahko en oddelek. Obisk se bo načrtoval po predhodnem dogovoru z učiteljem. Knjižnični prostor se bo po koncu obiska prezračil in razkužil.

Na podružnični šoli Hrušica bo izposoja potekala po dogovoru z učitelji.

Knjižnične ure bodo potekale v razredih ali zunaj.

Knjižnični prostor v teh razmerah ne sme biti namenjen druženju, opravljanju domačih nalog, prebiranju knjig oziroma zadrževanju v knjižnici. Možna je le izposoja in vračilo knjig.

Vrnjeno gradivo bo v karanteni 3 dni in ta čas ne bo dostopno.

16. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Božidarja Jakca. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020.

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnateljice šole.

Ravnateljica šole:

Nataša Krajnčan

Ljubljana, 27. 8. 2020

Izvorni podpisan dokument