Hitre povezave

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Božidarja Jakca

Odgovorna uradna oseba:

Nataša Krajnčan

Datum prve objave kataloga:

31.5.2019

Datum zadnje spremembe:

5.6.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-bozidarjajakca.si/katalog-informacij-javnega-znacaja

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Podružnična šola Hrušica
Pot do šole 1
telefon: 01 544 36 45
vodja: Simona Ipavec Možek

Organigram zavoda

Organigram (PNG)

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Nataša Krajnčan, ravnateljica

Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana

natasa.krajncan@osbj.si

telefon: 01 520 66 51

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 

Državni predpisi

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom http://www.mss.gov.si/index.php?id=70, spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp in spletnimi stranmi podjetja Antus z naslovom http://www.antus.si/, ki gradivo izdaja tudi v elektronski  obliki, to je dokumenti v MS Word formatu in  v klasični obliki tiska na papir.

Predpisi EU

 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt šole (PDF)

Poročilo o realizaciji LDN (PDF)

Letno poročilo (PDF)

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Šola deluje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Šola ne upravlja seznam javnih evidenc.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Šola ne upravlja s seznamom drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar za posamezno šolsko leto

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Zapisniki sej sveta staršev
 • cene prehrane

 

5. Stroškovnik

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Stroškovnik (PDF)